Lover for ØRFK

LOVER FOR ØSTFOLD RASEFJÆRFEKLUBB
Endret ved årsmøte tirsdag 2. februar 2010

§ 1

Foreningens navn er ” ØSTFOLD RASEFJÆRFEKLUBB”, forkortet til ”ØRFK” og dens formål er utbredelse av kjennskap til fjærfe, deres pleie og oppdrett, samt arbeid for et godt miljø blant de som driver med rasefjærfe som hobby.

§ 2

Kontingenten fastsettes hvert år av Norsk rasefjærfeforbund (NRFF). Den betales forskuddsvis. Er medlemskontingenten ikke innbetalt senest tre måneder etter innkreving, utgår medlemskapet og kan bare fortsette dersom skyldig kontingent blir betalt.

§ 3

Foreningens styre består av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktige når minst fire av styrets medlemmer møter. Lederen har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

§ 4

a)     Styret velges i årsmøte og kan gjenvelges.

Leder…………………….1 år                  1. Styremedlem…….2 år
Kasserer………………..2 år                 2. Styremedlem…….2 år
Sekretær……………….2 år                 3. Styremedlem…….2 år

De andre vervene velges for disse perioder:
Varamedlem (1 stk)……..1 år         Materialforvalter (1 stk)...1 år
Revisor (2 stk)………………1 år         Valgkomité (2 stk)…………..1 år

b)     Nestleder velges innad i styret blant styremedlem 1, 2 og 3, velges for ett år om gangen og i første styremøte etter årsmøtet.
Styremedlem 1 og 3 velges i år som ender med oddetall, styremedlem 2 i år med partall.

c)      Utstillingskomitéen skal bestå av klubbens leder samt ett av de andre styremedlemmene og velges innad i styret. I tilegg velges det et varamedlem utenfor styret. Valgkomitéen og utstillingskomitéen velger selv sine ledere.

d)     Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkalling til årsmøtet skjer skriftlig og med minst to ukers varsel. Valg skal foregå skriftlig når det er mer enn en kandidat til vervet.

§ 5

Lovendring kan bare vedtas i årsmøtet og da med 2/3 flertall.

§ 6

Dagsorden for årsmøtet blir:

1)           Valg av møtedirigent

2)           Beretning om foreningens virksomhet i driftsåret

3)           Fremlegging av revidert regnskap til godkjenning

4)           Forslag som styret framlegger eller som i henhold til § 7 er forlangt fremlagt av medlem av foreningen

5)           a)     Valg av styre
b)     Valg av valgkomité
c)      Valg av varamedlem til utstillingskomité (ikke er styremedlem)
d)     Valg av revisor
e)     Valg av materialforvalter
f)      Valg av delegater til landsmøtet

§ 7

Et hvert medlem kan sende inn forslag om foreningens anliggender til styret, som tar det under behandling. Hvis medlemmet ønsker det, skal styret fremlegge det for kommende årsmøte for avgjørelse. Forslag som ønskes behandlet i årsmøte må sendes inn senest en uke før.   

§ 8

Vedrørende utstillinger, følger foreningen Norsk rasefjærfeforbunds lover.

§ 9

Ekstraordinært årsmøte kan holdes etter vedtak i styret eller om 2/3 av klubbens medlemmer forlanger det.

§ 10

Foreningen kan bare oppløses når vedtak herom tas på etterfølgende årsmøter med ¾ flertall av de frammøtte ved avstemming.
Årsmøtet beslutter videre hva som skal gjøres med foreningens midler, om det skal gå til landsforbundet eller en annen fylkesforening.

§ 11

Ved brudd på noen av foreningens lover eller andre tungtveiende årsaker, kan styret med 2/3 flertall og med øyeblikkelig virkning, utvise et medlem framtil neste årsmøte. Årsmøtet kan da, etter innstilling fra styret, vedta forlenget utvisning, utelukkelse eller oppheve en slik avgjørelse.

§ 12

For å bli æresmedlem kreves:
a)        Minst 20 års medlemskap.

b)        Minst 7 år i styret.

c)        Ha gjort en særlig innsats for å fremme klubbens formål og drift over tid.

Det kan ikke på noe tidspunkt være mer enn tre æresmedlemmer samtidig i foreningen.

Nyeste kommentarer

15.10 | 15:54

Hei, noen som selger Barnevelder? Ute etter 4 høner og en hane. ...

10.10 | 00:15

Når er neste utstilling ?

30.06 | 19:24

Kan jeg slippe en liten høne inn til nyfødte kyllinger ?? Odd arne

12.01 | 11:22

Javel.